Програма за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“

Географският обхват на програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море“ 2014-2020 г. включва участието на три държави-членки на ЕС: Гърция, Кипър и България и две държави кандидат-членки на ЕС: Албания и Македония. Програма „Балкани – Средиземно море“ ще функционира чрез две приоритетни оси през програмния период 2014-2020: Предприемачество и иновации и Околна среда. Изпълнението ѝ ще се финансира със средства от Европейския фонд за регионално развитие в размер на 28 330 108,00 евро и с 5 126 138,00 евро от Инструмента за предприсъединителна помощ. Програмата позволява на публичните органи и организации с нестопанска цел да осъществяват дейности за подобряване и насърчаване на сътрудничеството, обмяна на опит и добри практики, в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Към Програмата

 

 

 щаващ растеж.

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти