Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА

Основната цел на програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА 2014-2020 е да продължи процеса на обмен на опит и усвояване на политики между публичните органи за подобряване изпълнението на политиките и програмите по цел 1 „Инвестиции за растеж и работни места“. През новия програмен период 2014-2020 програма ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА ще работи по следните четири теми, всичките свързани с регионалното развитие: Приоритетна ос 1: „Научноизследователска дейност, технологично развитие и иновации (НИДТРИ)”; Приоритетна ос 2: „Конкурентоспособност на малките и средните предприятия (МСП)”; Приоритетна ос 3: „Нисковъглеродна икономика”; Приоритетна ос 4: Околна среда и ресурсна ефективност. Програмата позволява на публичните органи и публично правните организации и организациите с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза, ангажирани с регионалното развитие в цяла Европа, да обменят практики и идеи за изпълнението на публичните политики, намирайки по този начин решения за подобряване на техните стратегии в полза на гражданите в съответствие с приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Към Програмата

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти