Начало

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД е консултантска фирмa, която изготвя проекти за получаване на финансиране по европейските фондове и програми, бизнес планове за банково финансиране и консултира своите клиенти за актуалните европейски грантови схеми. Екипът на фирмата е съставен от високо квалифицирани специалисти, мотивирани да създават добавена стойност за своите клиенти.

Успешното усвояване на финансовия ресурс, предоставян от Европейския съюз на българската държава до голяма степен зависи от разработването на качествени, икономически обосновани и рентабилни проекти.

 Програмен период 2014-2020 г.

- Оперативна програма "Добро управление" 
- Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 
- Оперативна програма "Региони в растеж" 
- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 
- Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 
- Оперативна програма "Околна среда" 
- Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 
- Програма за развитие на селските райони 
- Програма за морско дело и рибарство 

 

Програма за развитие на селските райони (ПРСР)
Повече...
ОП "Иновации и конкурентоспособност"
Повече...
ОП "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ"
Тематични цели на ОП РЧР са насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила, на социалното приобщаване, борба с бедността и повишаване на институционалния капацитет 
Повече...
ОП "РЕГИОНИ В РАСТЕЖ"
ОП „Регионално развитие” е насочена към повишаване качеството на живот, създаване на благоприятна работна среда и постигане на икономически растеж.
Повече...

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти