Начало

„АДВАНС ПРОЕКТ” ЕООД е консултантска фирмa, която изготвя проекти за получаване на финансиране по европейските фондове и програми, бизнес планове за банково финансиране и консултира своите клиенти за актуалните европейски грантови схеми. Екипът на фирмата е съставен от високо квалифицирани специалисти, мотивирани да създават добавена стойност за своите клиенти.

Успешното усвояване на финансовия ресурс, предоставян от Европейския съюз на българската държава до голяма степен зависи от разработването на качествени, икономически обосновани и рентабилни проекти.

 

Програмен период 2014-2020

- Оперативна програма "Добро управление" 

- Оперативна програма "Транспорт и транспортна инфраструктура" 

- Оперативна програма "Региони в растеж" 

- Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 

- Оперативна програма "Иновации и Конкурентоспособност" 

- Оперативна програма "Околна среда" 

- Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 

- Програма за развитие на селските райони 

- Програма за морско дело и рибарство 

 

НОВИНИ:

ВАЖНО !

Предстои да бъде обявен прием по мярка 112 "Млад фермер" по реда на Наредба 9, в която са публикувани с уговорката, че окончателният вариант няма да промени съществено условията на приема.

„По този начин биха могли да се възползват по-голям брой кандидати. Точно това е и нашата цел, защото всички знаете как в предишното отваряне на мярката успяхме да подпомогнем едва около 400 проекта. Такъв беше и финансовият ни ресурс. Сега можем да помогнем на много повече млади земеделци“, коментира зам. аграрният министър Явор Гечев.

Нотификацията е дадена за одобрение на Комитета по наблюдение на ПРСР. След като бъде съгласувана, Наредба 9 ще бъде публикувана официално на сайта на ПРСР за срок от 14 дни, след което ще бъде издадена заповед за откриване на прием по мярката. 

ПО-СЪЩЕСТВЕНИ ПРОМЕНИ:

Срокът за регистрация се увеличава от 14 на 17 месеца 
- Ще могат да кандидатстват и  ЕООД
- Минималният ръст се намалява от 4,5 на 3 икономически единици.
- Въвеждат се промени в ИЕ и плащанията за различните култури и видове животни

 

На 20.03.2014 г. за втори път стартира програмата за финансиране на подпомагащ биоразнообразието бизнес. 

Цел  на програмата е да подкрепи иновативни стопански дейности, които активно работят за възстановяване и опазване на природни ресурси, попадащи в или граничещи с природните паркове „Врачански Балкан”, „Българка” и защитена зона BG0001040 „Западна Стара Планина и Предбалкан“ от европейската екологична мрежа Натура 2000.   

Краен срок за кандидатстване 31 юли 2014 г.

ПРСР
ПРСР е създадена с цел стимулиране на икономическото развитие и увеличаване на заетостта в слабо-развитите селски райони на България.
Повече...
Конкурентоспособност
  ОП „Конкурентоспособност” има за цел развитие на ефективна икономика, която да е конкурентоспособна на европейския и световен пазар.
Повече...
Човешки ресурси
ОП „Човешки ресурси” има за цел подобряване на качеството на живот в България, чрез развитие на човешкия капитал и повишаване на достъпа до образование.
Повече...
Регионално развитие
ОП „Регионално развитие” е насочена към повишаване качеството на живот, създаване на благоприятна работна среда и постигане на икономически растеж.
Повече...

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти