• notice: Undefined property: stdClass::$field_imceimage in /home/evropro/public_html/themes/evroproekti/node.tpl.php on line 30.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.
 • notice: Undefined index: validate_argument_transform in /home/evropro/public_html/modules/views/modules/taxonomy/views_plugin_argument_validate_taxonomy_term.inc on line 64.

ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР)

ОП НОИР 2014-2020 е поверена на Министерството на образованието и науката (МОН), а общият и бюджет възлиза на 1.37 млрд.лв. (европейско и национално финансиране).

Програмата вписва своята логика в две основни задачи:

 • Да бъде сред ключовите инструменти за постигане на целите, приети от България в границите на Стратегията за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж (Стратегията “Европа 2020”);
 • Да служи като ефикасно средство за прилагане на политики по сближаване, съгласно дневния ред на национално и общностно равнище.

Основните цели на ОП НОИР, в контекста на стратегията „Европа 2020“ са:

 • повишаване на инвестициите за наука и научни изследвания до 1,5% от БВП,
 • намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 11%;
 • увеличаване на процента на завършилите висше образование до 36% от хората между 30 и 34 годишна възраст.

Програмата е единствената за следващия програмен период, която е с мултифондово финансиране от Европейския фонд за регионално развитие и Европейския социален фонд.

Първата от трите основни приоритетни оси на програмата - "Научни изследвания и технологично развитие" има бюджет от близо 545,8 млн. лв. средства от Европейския фонд за регионално развитие. Сред приоритетите, които са заложени тук, е повишаването на качеството на научните изследвания и развитието на иновациите. Националната цел е да се постигне устойчив растеж на България, а той изисква целенасочени инвестиции в приоритетни за страната научни направления, квалифицирани изследователи и изобретатели и атрактивна научна среда.

Инвестиционен приоритет № 1
Центрове за компетентност
Центрове за върхови постижения
Научна инфраструктура
Развитие на регионална интелигентна специализация
Международно сътрудничество

 

Втората основна приоритетна ос - "Образование и учене през целия живот", е с бюджет от близо 504,6 млн. лв. средствата са от Европейския социален фонд.Тя е свързана с другата водеща цел на новата оперативна програма - да се подобри достъпа до висше образование и да се увеличи делът на завършилите висше образование между 30-34 годишните до 36%. Предвиждат се стимули за мотивиране на младите хора да завършат висше образование (стипендии, студентско кредитиране), като особено внимание ще бъде отделено на студентите със специални постижения в науката, инженерно-техническите дейности, иновациите и предприемачеството, изкуството, културата и спорта (на конкурсен принцип.

Инвестиционен приоритет № 1 Качество на училищното образование
Инвестиционен приоритет № 2 Достъп до и качество на висшето образование  Инвестиционен приоритет № 3 Учене през целия живот
Инвестиционен приоритет № 4 Професионално образование и връзка с пазара на труда
Информационни и комуникационни технологии Допълващи хоризонтални дейности
 
Третата основна приоритетна ос - "Образователна среда за активно социално приобщаване", ще инвестира чрез Европейския социален фонд  общо 266,2 млн. лв. за активно приобщаване и за социално-икономическа интеграция. По тази приоритетна ос се цели изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и успешна реализация и  социализация. Тя залага и на ефективната интеграция в образователната система на деца, ученици и младежи от етническите малцинства и от други уязвими групи. Със средствата от тази ос се цели по-високо качество и по-добър достъп до образование чрез създаване на подкрепяща среда за  образование на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

 
Инвестиционен приоритет№ 1Активно включване 
Инвестиционен приоритет № 2 Социално-икономическа интеграция

 
 
 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти