Програма за трансгранично сътрудничество Румъния-България

Целевите групи и основните типове бенефициенти на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България 2014-2020 са от национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските организации, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитие.

До 20% от размера на средствата по програмата да се разходват за финансиране на бенефициенти и операции, които са извън допустимата територия

Бюджет на програмата

Общият бюджет на Програмата е 258 504 125 евро, от които средствата от Европейския Фонд за Регионално развитие (ЕФРР) са 215 745 513 евро, а останалите - принос на България.

Финансовото разпределение на средствата от ЕФРР по отделните приоритетни оси е както следва:

Приоритетна ос 1 Добре свързан регион (Транспорт) – 38%;
Приоритетна ос 2 Зелен регион (Околна среда) – 25%;
Приоритетна ос3 Безопасен регион (Превенция на риска) – 19%;
Приоритетна ос 4 Квалифициран и приобщаващ регион (Заетост) – 7%;
Приоритетна ос 5 Ефикасен регион (Институционално сътрудничество) – 5%,
Приоритетна ос 6 (Техническа помощ) – 6%.

Към Програмата
 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти