ОП "Иновации и конкурентоспособност"

Общият бюджет на ОП "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 е в размер на 1,39 млрд. евро, от които финансиране от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) близо 1,18 млрд. евро (85% от бюджета) и национално съфинансиране 209 млн. евро (15% от бюджета).

Ресурсът на ОПИК е разпределен в пет приоритетни оси:

  1. Технологично развитие и иновации - 250 млн. евро от ЕФРР (21,24% от бюджета);
  2. Предприемачество и капацитет за растеж на МСП - 593 млн. евро от ЕФРР (50,17% от бюджета);
  3. Енергийна и ресурсна ефективност на предприятията - 264 млн. евро от ЕФРР (22,35% от бюджета);
  4. Премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ - 38,2 млн. евро от ЕФРР (3,24% от бюджета);
  5. Техническа помощ - 35,4 млн. евро от ЕФРР (3% от бюджета).

В рамките на Приоритетна ос 1, Приоритетна ос 2 и Приоритетна ос 3 е предвидена подкрепа под формата на финансови инструменти, като гаранции по банкови заеми и дялови инвестиции, представляващи близо 25% от ресурса на Програмата. Основният фокус на Програмата е съсредоточен върху МСП. За част от мерките, подкрепяни по ОПИК, допустими бенефициенти ще бъдат и големите предприятия. Предвидена е и подкрепа за клъстери, офиси за технологичен трансфер и технологични центрове, София Тех Парк, различни агенции и ведомства, предоставящи услуги в полза на бизнеса. Приоритетна ос 4 е насочена към премахване на пречките в областта на сигурността на доставките на газ.

Основните очаквани резултати от изпълнението на ОПИК са да бъдат подпомогнати повече от 9 000 предприятия чрез безвъзмездни средства и финансови инструменти, да се мобилизират повече от 1 млрд. евро частни инвестиции, да се увеличи делът на иновативните предприятия, да се увеличи производителността на МСП и да се допринесе за намаляването на енергийната интензивност на икономиката.

Към ОПИК

 

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти