Програма за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Македония

Целевите групи и основните типове бенефициенти по Програмата за трансгранично сътрудничество по Инструмента за предприсъединителна помощ България – Македония са национални, регионални и местни власти до публични организации, което е предпоставка за повишаване на знанията и усвояването на добри практики от българските партньори, с цел усъвършенстване на провежданите от тях регионални и местни политики за развитиe.

Общият бюджет на Програмата е 19 461 687 евро, 85 % от които са средства от Европейския съюз са и национално съфинансиране от 15 %,  разпределени по приоритетните оси на Програмата, както следва:

Приоритетна ос 1 „Околна среда“: Опазване на околната среда, насърчаване на действията за приспособяване към изменението на климата и за смекчаване на изменението на климата, превенция и управление на риска;
Приоритетна ос 2 „Туризъм“: Насърчаване на туризма и културното и природното наследство;
Приоритетна ос 3 „Конкурентоспособност“: Подобряване на конкурентоспособността, стопанската среда и развитието на малките и средни предприятия, търговията и инвестициите.
Приоритетна ос 4 – „Техническа помощ“ ще осигурява подкрепа за ефективното управление и обмена на информация по Програмата
 

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти