Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III

2014-2020 Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 Oсновната цел на Програма за междурегионално сътрудничество ИНТЕРАКТ III 2014-2020 е да насърчава обмен на опит и разпространението на добри практики и иновативни подходи, свързани с управлението и изпълнението на програмите за териториално сътрудничество. За програмния период 2014-2020 ИНТЕРАКТ III ще функционира чрез две приоритетни оси: Приоритетна ос 1: Повишаване на институционалния капацитет на органите, включени в изпълнението на програми за европейско териториално сътрудничество, както и повишаване на ефективността и ефикасността на публичната администрация в дейностите по сътрудничеството и Приоритетна ос 2: Техническа помощ. Целевите групи са ръководители и служители, работещи по програми за териториално сътрудничество, включително по програми, които се изпълняват по външните граници на Европейски съюз, национални и регионални заинтересовани страни, както и заинтересовани страни в целия Европейски съюз. Основни бенефициенти са четирите децентрализирани звена - във Виена (Австрия), Турку (Финландия), Валенсия (Испания) и Виборг (Дания) като всички дейности и работни пакети ще се осъществяват от координаторите, работещи в тези регионални офиси. Общият бюджет на програмата е в размер на 46 344 220 евро, от които средствата от Европейския фонд за регионално развитие са 39 392 587 евро.

Към Програмата

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти