Програма за междурегионално сътрудничество ЕСПОН 2020

Oсновната цел на Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 е да продължи консолидацията на европейската мрежа за наблюдение на територията чрез предоставянето и използването на сравними, систематични и надеждни данни за територията. През новия програмен период програмата ще функционира чрез две приоритетни оси – 1. Териториални доказателства, трансфер, наблюдение, инструменти (изпълняван от единствен бенефициент – Европейското обединение за териториално сътрудничество /ESPON EGTC/ и 2. Техническа помощ /изпълнявана от УО на програмата/, основаващи се на Тематична цел 11 „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“. Наред с това, се предвижда Програмата за сътрудничество ЕСПОН 2020 косвено да подкрепи всички единадесет тематични цели, обхващащи приоритетите на Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.

Към Програмата

 

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти