Програма за междурегионално сътрудничество УРБАКТ ІІІ

Програмата УРБАКТ ІІІ обхваща всичките 28 държави – членки на Европейския съюз, както и двете страни партньори: Норвегия и Швейцария. Програмата се фокусира върху специфичен инвестиционен приоритет в рамките на тематична цел 11: „Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична администрация“ чрез единствена Приоритетна ос – „Подкрепа за интегрирано устойчиво градско развитие“. Дефинирани са четири специфични цели на ОП УРБАКТ III, които ще бъдат реализирани от партньорите в проекти чрез участието им в три вида мрежи: Мрежи за планиране на действия, Мрежи за изпълнение и Мрежи за трансфер на опит. Допустими партньори по програмата са градове (общини), сдружения и местни агенции. Съгласно решението на Министерския съвет българските партньори в проекти ще получават подкрепа в размер на 15% национално съфинансиране. ОП УРБАКТ ІІІ ще допринесе за постигане на целите на „Европа 2020“, предоставяйки механизъм, с който участващите заинтересовани страни да разработват и осъществяват по-добри политики и действия за интелигентна, приобщаваща и устойчива урбанистична политика в градовете.

Към Програмата

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти