Млад фермер

Цел:

По 112 Мярка от ПРСР може да бъде подпомаган  млад фермер, извършващ земеделска дейност на територията на цялата страна. Мярката стимулира земеделските производители към разширяване и модернизация на стопанствата им.

Допустими кандидати:

 • Млади фермери - физически лица на възраст между 18 и 40 години или еднолични търговци,  които са били регистрирани и са се осигурявали като земеделски производители не повече от 17 месеца;
 • Започнали са да отглеждат животни и да обработват земеделски земи не по-рано от 17 месеца;
 • Никога не са били регистрирани като земеделски производители по-рано от 17 месеца;
 • Завършили са средно или висше образование в областта на селското стопанство или са преминали 150 часов обучителен курс;
 • Стопанството, което притежават е с минимален размер равняващ се на 3 кономически единици.

Финансирани дейности:

 • Закупуване на земеделска земя и животни;
 • Увеличаване на размера на земеделското стопанство с най-малко 3 икономически единици;
 • Създаване на трайни насаждения;
 • Строителство или ремонт на сгради;
 • Закупуване на селскостопанска техника, машини, оборудване и транспортни средства;
 • Подобряване на професионалната квалификация в областта на земеделието;
 • Постигане на съответствие с Европейските стандарти

Размер на финансирането:
Стопанството трябва да бъде увеличено с минимум 3 икономически единици за срок от 5 години.
Размерът на помощта за един кандидат е 25 000 евро. Изплаща се на два транша:

 • Първоначално се изплащат 12 500 евро, след като кандидатът бъде одобрен;
 • След третата, четвъртата или петата година се изплащат още 12 500 евро.

При неизпълнение на бизнес плана кандидатът е длъжен да върне първоначалното плащане.

Примерни проекти:

 • Създаване на оранжерии, разсадници и др.
 • Създаване на овощни градини, лозя и други трайни насаждения.
 • Създаване на ферми с крави, овце, кози, кокошки и др.

 

Таблица за изчисляване на икономическия размер на стопанството

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти