Приоритетна ос 1: „Развитие на железопътната инфраструктура по транс-европейските и основните национални транспортни оси”

Цел:

Целта на Приоритетна ос 1 от ОП „Транспорт” е изграждане и модернизация на железопътната инфраструктура.

Очаквани резултати:

  • Повишаване на ефективността на инфраструктурата.
  • Намаляване на транспортните разходи.
  • Съкращаване на времето за пътуване.
  • Създаване на удобни връзки за комбиниран транспорт.
  • Подобряване на обслужването на железопътните гари.
  • Подобряване на безопасността на железопътния транспорт.

Размер на предвидените финансови средства:

По Приоритетна ос 1 са предвидени 580 млн. евро. Средствата се отпускат от Кохезионния фонд на ЕС.

Допустими разходи:

  • Строително-монтажни работи (СМР) на железопътни трасета.
  • Модернизация и електрификация на съществуващи железопътни линии.
  • Рехабилитация на прилежащата железопътна инфраструктура.

Бенефициент:

Бенефициент по Приоритетна ос 1 от ОП „Транспорт” е Национална компания „Железопътна инфраструктура”.

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти