141 Мярка: „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“

Цел:

Целта на 141 Мярка от ПРСР е да се подпомага процеса на преструктуриране на полупазарните земеделски стопанства.

Допустимост на кандидатите:

 • Да са на възраст до 60 години и да не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст.
 • Да са регистрирани земеделски производители поне от 1 месец.
 • Да извършват дейност в стопанството, което не е съвместно притежавано с трети лица.
 • Да отглеждат минимум два вида земеделски култури или животни, като нито един вид да не е повече от 85 % от икономическия размер на стопанството.
 • Да са собственици на стопанство с размер между една и четири икономически единици.
 • Да обработват земеделски земи с площ по-голяма от 1 ха или 0,5 ха за трайни насаждения лозя.

Условия за получаване на безвъзмездна финансова помощ:

 • Увеличаване на размера на стопанството с минимум 1.5 икономически единици.
 • Постигане на съответствие със стандартите на ЕО, свързани с опазване на околната среда, подобряване на условията на труд, подобряване на ветеринарно-санитарните условия.
 • Увеличаване на броя на извършваните земеделски дейности.
 • Увеличаване на обработваемата земя и на броя на отглежданите животни.
 • Финансовата помощ се отпуска за максимален срок 5 години, като се отпускат 1500 евро годишно.
 • За последните две години се отпуска помощ при условие, че до края на третата година кандидатът е изпълнил всички междинни цели, преминал е курс на обучение по Опазване на околната среда и е участвал в информационна дейност за опазване на околната среда.

2012@Copyright. All Rights Reserved

Зъбни импланти - иновации                                                                                     Импланти